Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 30/5 2021


Med anledning av att förbundet läggs ner kallas du som medlem i Alopeciförbundet till ett sista årsmöte, söndag den 30 maj 2021. På mötet kommer endast frågan om nedläggning och den stiftelse som är under uppstart, att behandlas.

Plats: Mötet hålls digitals via Teams
Tid: söndag den 30/5 kl. 11.00
Anmälan för deltagande och för att få en länk till mötet: görs till Elena Zanders, , senast 15/5

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
 7. Godkännande av dagordning
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om nedläggning av förbundet
 12. Omvandling av förbundet till stiftelsen
 13. Övriga frågor

Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse läses upp på årsmötet. Om kopia önskas, maila 

Välkommen hälsar styrelsen genom Cecilia, Emma, Bibbi, Elena, Ann och Aksana!

Inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar